<button id="exh7m"><tr id="exh7m"><kbd id="exh7m"></kbd></tr></button><strong id="exh7m"><pre id="exh7m"></pre></strong>

  <rp id="exh7m"><object id="exh7m"></object></rp>
  <span id="exh7m"></span>

   <rp id="exh7m"><object id="exh7m"></object></rp>

   <rp id="exh7m"></rp>

   1. <button id="exh7m"><object id="exh7m"><input id="exh7m"></input></object></button>
    <progress id="exh7m"></progress>

    English [en]   Deutsch [de]   espa?ol [es]   ????? [fa]   fran?ais [fr]   italiano [it]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   português do Brasil [pt-br]   русский [ru]   Shqip [sq]   Türk?e [tr]   укра?нська [uk]   簡體中文 [zh-cn]   繁體中文 [zh-tw]  

    Bu, orijinali ?ngilizce olan bir sayfan?n ?evirisidir.

    GNU, ?zellikle kullan?c?lar?na ?zgürlük sa?lamak i?in geli?tirilen tek i?letim sistemidir. GNU nedir ve hangi ?zgürlük tehlikede?

    ShoeTool — FSF'DEN MUTLU TAT?LLER!

    GNU Nedir?

    GNU, ?zgür yaz?l?m olan bir i?letim sistemidir, yani kullan?c?lar?n ?zgürlü?üne sayg? duyar. GNU i?letim sistemi; GNU paketlerinden (?zellikle GNU Projesi taraf?ndan yay?mlanan programlar) ve ü?üncü taraflarca yay?mlanan ?zgür yaz?l?mdan olu?ur. GNU'nun geli?tirilmesi, ?zgürlü?ünüzü ihlal eden yaz?l?mlar olmadan bir bilgisayar?n kullan?lmas?n? mümkün k?lm??t?r.

    Tamamen ?zgür yaz?l?m olan kurulabilir GNU sürümlerini (daha do?rusu GNU/Linux da??t?mlar?n?) ?neririz. A?a??da GNU hakk?nda daha fazla bilgiye ula?abilirsiniz.

    GNU/Linux'u Deneyin

     [i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola'n?n ekran g?rüntüsü] 

    i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola 0.3, cool-retro-term (u?birim ?ykünücüsü), Gimp (g?rüntü düzenleyicisi) ve Iceweasel-UXP (web taray?c?s?)

     [IceWM pencere y?neticisi ile Dragora 3.0-beta1'in ekran
g?rüntüsü]   [GNOME 3 masaüstü ile Guix 0.15'in ekran g?rüntüsü]   [i3 pencere y?neticisi ile Hyperbola 0.3'ün ekran
g?rüntüsü]   [LXDE masaüstü ile Parabola 2020'nin ekran g?rüntüsü]   [GNOME 3 masaüstü ile PureOS 8'in ekran g?rüntüsü]   [MATE masaüstü ile Trisquel 8'in ekran g?rüntüsü] 
    Dragora / IceWM Guix / GNOME3 Hyperbola / i3 Parabola / LXDE PureOS / GNOME3 Trisquel / MATE

    ... veya

    ?zgür Yaz?l?m Hareketi Nedir?

    ?zgür yaz?l?m hareketi, ?zgür yaz?l?mdan gelen ?zgürlü?ü bili?im kullan?c?lar?na kazand?rmak i?in kampanyalar yapar. ?zgür yaz?l?m, kullan?c?lar?n kendi hesaplamalar?n? onlar?n denetimine verir. ?zgür olmayan yaz?l?m, kullan?c?lar? yaz?l?m?n geli?tiricisinin tahakkümüne sokar. A??klama videosuna bak?n?z.

    ?zgür Yaz?l?m Nedir?

    ?zgür yaz?l?m; kullan?c?lar?n yaz?l?m? ?al??t?rma, kopyalama, da??tma, inceleme, de?i?tirme ve geli?tirme ?zgürlü?üne sahip oldu?u anlam?na gelir.

    ?zgür yaz?l?m; ücretle ilgili de?il, ?zgürlükle ilgilidir. Kavram? anlamak i?in “bedava bira”daki gibi de?il, “?zgür konu?ma”daki gibi “free”yi dü?ünmelisiniz.

    Daha do?rusu ?zgür yaz?l?m, bir program?n kullan?c?lar?n?n d?rt temel ?zgürlü?e sahip oldu?u anlam?na gelir:

    • Herhangi bir ama? i?in program? istedi?iniz gibi ?al??t?rma ?zgürlü?ü (?zgürlük 0).
    • Program?n nas?l ?al??t???n? inceleme ?zgürlü?ü ve program? istedi?iniz gibi yap?n (?zgürlük 1). Kaynak koduna eri?im bunun i?in bir ?n ko?uldur.
    • Ba?kalar?na yard?m edebilmeniz i?in kopyalar? yeniden da??tma ?zgürlü?ü (?zgürlük 2).
    • De?i?tirilmi? sürümlerin kopyalar?n? ba?kalar?na da??tma ?zgürlü?ü (?zgürlük 3). Bunu yaparak tüm toplulu?a de?i?ikliklerinden yararlanma ?ans? verebilirsiniz. Kaynak koduna eri?im bunun i?in bir ?n ko?uldur.

    Teknoloji ve a? kullan?m?ndaki geli?meler bu ?zgürlükleri 1983’te oldu?undan daha da ?nemli hale getirmi?tir.

    Günümüzde ?zgür yaz?l?m hareketi, GNU sistemini geli?tirmenin ?ok ?tesine ge?er. Yapt?klar?m?z hakk?nda daha fazla bilgi edinmek ?zgür Yaz?l?m Vakf?n?n web sitesine bakabilirsiniz ve nas?l yard?m edebilece?inizi ??renebilirsiniz.

    GNU Hakk?nda Daha Fazla Bilgi

    GNU, Unix benzeri bir i?letim sistemidir. Bu, bir?ok program?n bir arada i?erdi?i anlam?na gelir: Uygulamalar, kütüphaneler, geli?tirici ara?lar?, hatta oyunlar. Ocak 1984'te ba?layan GNU'nun geli?tirilmesi, GNU Projesi olarak bilinir. GNU'daki programlar?n bir?o?u GNU Projesi'nin himayesinde yay?mlanmaktad?r; onlar? biz GNU paketleri olarak adland?r?yoruz.

    “GNU” ismi, “GNU's Not Unix (GNU, Unix De?ildir)” ifadesinin ?zyinelemeli bir k?saltmas?d?r. “GNU”, tek heceli bir ?ekilde, ?ngilizce'de “grew” kelimesiyle ayn? ?ekilde, r yerine n kullan?larak, g'noo ?eklinde telaffuz edilir.

    Unix benzeri bir sistemdeki, makine kaynaklar?n? tahsis eden ve donan?mla haberle?en programa “?ekirdek” denir. GNU, genellikle Linux ad?ndaki bir ?ekirdek ile kullan?l?r. Bu bile?im, GNU/Linux i?letim sistemidir. GNU/Linux milyonlarca ki?i taraf?ndan kullan?lsa da ?o?u ki?i onu yanl??l?kla “Linux” olarak adland?r?yor.

    GNU'nun kendi ?ekirde?i olan Hurd, 1990'da (Linux ba?lamadan ?nce) ba?lat?ld?. G?nüllüler, Hurd'u geli?tirmeye devam ediyor ?ünkü ilgin? bir teknik proje.

    Daha Fazla Bilgi

    GNU Projesi; toplulu?u arkada??a, samimi ve kibar bir ?ekilde ileti?im kurma konusunda ?srarc?d?r. GNU Kibar ?leti?im Y?nergeleri'ne bak?n?z.

    GNU Gezegeni RSS Beslemesi

    Charity Navigator awards the FSF coveted four-star rating for the seventh time in a row: Recently, we got some terrific news: Charity Navigator, an independent evaluator of US-based nonprofit...

    Register today for LibrePlanet -- or organize your own satellite instance: LibrePlanet started out as a gathering of Free Software Foundation (FSF) associate members, and has remained a commu...

    Why freeing Windows 7 opens doors: Since its launch on January 24th, we've had an overwhelming amount of support in our call to "upcycle" Windows 7. Truthfully, the signature count flew f...

    Eyleme Ge?in

    Daha Fazla Eylem Maddesi

    Bu Yüksek ?ncelikli Alanlar'?n herhangi birine katk?da bulunabilir misiniz?

    • ?zgür telefon i?letim sistemi,
    • ademimerkeziyet?i, birle?ik ve kendi kendine bar?nd?rma,
    • ?zgür sürücüler, ayg?t yaz?l?mlar? ve donan?m tasar?mlar?,
    • ger?ek zamanl? ses ve g?rüntülü sohbet,
    • toplulukta yeterince temsil edilmeyen ki?ilerin katk?lar?n? te?vik etmek,
    • ve dahas?.

    Bir GNU paketi bak?m?na yard?mc? olabilir misiniz?

    Daha fazla bilgi i?in paket web sayfalar?na bakabilirsiniz.

    Son GNU Sürümleri

    Tüm GNU Paketleri ??in K?sa A??klamalar

    Bugünün Rastgele Paketi…

    Guile-gnome

    Includes guile-clutter, guile-gnome-gstreamer, guile-gnome-platform (GNOME developer libraries), and guile-gtksourceview. (doc)

    YUKARIYA G?T

    [FSF logosu] “?zgür Yaz?l?m Vakf? (FSF [Free Software Foundation]), bilgisayar kullan?c?s? ?zgürlü?ünü desteklemek i?in dünya ?ap?nda bir misyon ile kar amac? gütmeyen bir kurulu?tur. Tüm yaz?l?m kullan?c?lar?n?n haklar?n? savunuyoruz.”

    KATIL MA?AZA

    Avrupa, Latin Amerika ve Onlara kat?lmaktan ?ekinmeyin!

    皇冠炸金花